Afdrukken

Taxatie Voorbeeld

TAXATIERAPPORT Nr. 1410/2012-1  

Ondergetekende:

M.A. Foumani Register Taxateur op het vakgebied Oosterse tapijten als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie van Taxateurs Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (Federatie TMV onder nr. 2011/02) en gecertificeerd door de ‘Stichting Hobéon/ SKO Certificatie ‘ op basis van de Regelingen SRZ onder nr. 29339, Foumani Persian Gallery te Amsterdam aan de

Beethovenstraat 107a Inschrijvingsnr. K.v.K nr. 02048542

 

 

in aanmerking nemende dat:

 

hij van de heer *******, wonende te ******* hierna te noemen: de Opdrachtgever opdracht heeft gekregen om op te nemen en te waarderen ten behoeve van een verzekering, bepaalde roerende zaken zich bevindende op het adres ***** ********* **, **** ** ********; de hiervoor bedoelde roerende zaken worden hierna tezamen aangeduid als: de Voorwerpen;

 

  

verklaart:

 

1.     de Voorwerpen, na onderzoek ter plaatse, te hebben opgenomen en gewaardeerd, als bedoeld in artikel 7:960 BW en aan de Voorwerpen, nader omschreven in 2 (twee) aangehechte volgbladen, een vervangingswaarde toe te kennen als achter elke omschrijving van een voorwerp vermeld, zijnde € 19.000,-- (zegge: negentienduizend euro) incl. 19% BTW.

2.  niet te zijn de verzekerde zelf noch op enigerlei wijze tot deze in dienstbetrekking

     te staan.

 

3.      dat op deze taxatie van toepassing zijn de “Algemene voorwaarden voor Register Makelaars en Register Taxateurs in roerende zaken, leden van de Federatie van Taxateurs Makelaars    Veilinghouders in roerende zaken”, welke voorwaarden op 30-06-05 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40530226.

 

4.      deze taxatie uitsluitend te hebben gedaan voor de Opdrachtgever en derden daaraan geen rechten kunnen ontlenen.

 

5.      onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soortkwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardigezaken.

 

Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap en getekend te Amsterdam op 23 februari 2012.

 

M.A. Foumani.

 

 

Bijlage 1 Taxatierapport Nr. 1410/2012-1

 

Omschrijving:  Geknoopt Perzë - Isfahan -Serafian

Herkomst:  Atelier Hossein Serafian

Afmeting ca:  Lengte 225 cm, breedte 147 cm.

Knoopdichtheid: Ca 1.220.000 knopen per m2.

Kettingdraad:  Zijde

Pool:  Wol

Leeftijd:  Ca.1965-1970

 

Noot:Geknoopt in het atelier van Serafian en zijn perfecte conditie zijn medebepalend voor de hoogte van de vervangingswaarde.

 
 

Bijlage 2 Taxatierapport Nr. 1410/2012-1

Achterzijde

 
 

Detail